എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ മൂന്ന് മാസം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കേ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലവുമായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു താരതമ്യം.കണക്കുകൾ സ്വയം സംസാരിക്കുന്നവയായതിനാൽ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ രണ്ട് പ്രളയവും ഓഖിയും കോവിഡും സൃഷ്ടിച്ച മഹാ പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലത്താണ് LDF സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നു മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *