കണ്ണുർ പേരാവൂരിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു എന്ന ബിജെപി ജില്ലാ പ്രെസിഡന്റിന
കണ്ണുർ പേരാവൂരിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു എന്ന ബിജെപി ജില്ലാ പ്രെസിഡന്റിന്റെ കള്ള പ്രചരണം പൊളിച്ചടുക്കുന്നു..


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *