കണ്ണൂർ ചെറുവാഞ്ചേരി ചീരാടറ്റ പള്ളിക്കണ്ടിയിലെ ആറ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരും അവരുടെ കുടുംബവും സിപിഎമ്മിൽ ചേർന്നു … സഖാവ് പി.ജയരാജൻ ഇവരെ സ്വീകരിച്ചു…
അഭിവാദ്യങ്ങൾ✊✊🚩🚩🚩