കമ്യൂണിസത്തിന്റെ പ്രസക്തി – എം സ്വരാജ്
കമ്യൂണിസത്തിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടോ – മനോരമയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ശബരീനാഥ്‌ നും എം സ്വരാജിന്റെ മറുപടി..

#MSwaraj #Communism #Manorama
#ChannelDiscussion

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *