സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള റ്റീമിലെ 11 താരങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *