195 കായികതാരങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നാടിൻ്റെ പേരുയർത്തിപ്പിടിച്ച കായികതാരങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നാടിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം തന്നെ തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയധികം കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സർക്കാർ ജോലി നൽകുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *