ഡോ. മുഹമ്മദ്‌ അഷീൽ പറയുനു-

“കേരളം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ്‌ സ്ട്രാറ്റജി ഇൻഡ്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത്‌, ഐ സി എം ആർ കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കാനാണു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളോട്‌ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്‌.”

കേരളത്തിൽ ടെസ്റ്റുകൾ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കായി…


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *