പാലക്കാട് :-
കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് കുണ്ടുവമ്പാടത്ത് (വാർഡ്- 16) കാവികോണകം ചവറ്റ് കുട്ടയിൽ എറിഞ്ഞ്💪💪💪 നേരിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് വന്ന വിപ്ലവ പോരാളികൾക്ക് ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ❤️❤️🚩🚩💪💪💪


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *