എൽഡിഎഫുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.

അഭിവാദ്യങ്ങൾ ✊️🚩

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329660274808398&id=466201120181780

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *