രാജ്യം മുല്ലപ്പള്ളിയെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നു.
മലയാള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല.
(കൈരളിയും മീഡിയ വണ്ണും ഒഴികെ )

“നിഷ്പക്ഷത നീണാൾ വാഴട്ടെ”


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *