ദുഖകരം ആയ സംഭവം ആണെങ്കിലും പാമ്പു കടിയേറ്റാണ് മരിച്ചത് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അത് പോലെ തന്നെ മതപരം ആയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം ചെയ്തിട്ടില്ല.

എന്നാലും സ്കൂളിൽ സർക്കാർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേറെ പോസ്റ്റ് ആയി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.

snake bite sulthan bathery student


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *