ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം കർഷകപെൻഷൻ, മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ 1830 കോടി രൂപയാണ് വിവിധ കർഷകർക്കായി വിതരണം ചെയ്തത് . കർഷകപെൻഷൻ തുകയാകട്ടെ നാലുവർഷം കൊണ്ട് 500 രൂപയിൽ നിന്നും 1400 രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു . കാർഷിക വികസനത്തിനൊപ്പം കർഷക ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഈ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *