ഗോപാലൻ്റെ കുറ്റസമ്മതം
അവസാനം കുറ്റസമ്മതം നടത്തി അല്ലേ
സ്വർണ്ണകള്ളക്കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പങ്കില്ല

ഒട്ടകം ഗോപാലൻ്റെ കുറ്റസമ്മതം .