ചൂടാവുന്ന പി ടി തോമസ്
വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ ചൂടാവുന്ന പി ടി തോമസ്

#PTThomas #PTThomasMLA
#കള്ളനോട്ട് #പിടിതോമസ്

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *