ചെന്നിത്തല യുടെ പ്രഹസനങ്ങള്‍
CM Press meet, reporter ചെന്നിത്തല യുടെ statement ine കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *