ട്രഷറി തട്ടിപ്പ്‌: വ്യാജവാർത്ത പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി: എൻജിഒ യൂണിയൻ
Read more: https://www.deshabhimani.com/news/kerala/ngo-union-treasury-fraud/886370


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *