24000 എന്നത് പിഴയല്ല, ചതുരശ്ര സെന്‍റിമീറ്ററിലുള്ള ബോർഡിന്‍റെ അളവാണെന്നും ഒരു രൂപ പോലും പിഴയായി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും എ.എം.വി. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് ഹനത്തിന്റെ മുകളില്‍ ബോര്‍ഡ് വെക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് അടക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്

MVD drama troupe

https://www.mathrubhumi.com/polopoly_fs/1.4585839!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_607/image.jpg

https://www.mathrubhumi.com/auto/news/penalty-for-drama-troupe-vehicle-triprayar-amv-sheeba-denied-allegations-1.4585814

https://malayalam.oneindia.com/news/kerala/motor-vehicle-department-explains-on-drama-troupe-vehicle/articlecontent-pf358408-243214.html


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *