നെയ്യാറ്റിൻകര മുൻസിപാലിറ്റിയിലെ കോൺഗ്രസ് ഗുണ്ടി ലളിത സോളമൻ
അത് ഞാനല്ല…😂
ഞാനല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല…🤣
എന്റെ അടി ഇങ്ങനെയല്ല…😜
ഇത് ഞാനല്ല …….😂
നെയ്യാറ്റിൻകര മുൻസിപാലിറ്റിയിലെ കോൺഗ്രസ് ഗുണ്ടി ലളിത സോളമൻ.
എന്തോന്നടെ കൊങ്ങിണി ഇത്……. നാണം കെടാൻ…വിളിച്ചോണ്ട്….. പോടെ………😏


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *