പരിയാരത്തു ബിജെപി, കോൺഗ്രസ്‌, ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു CPIM ൽ ചേർന്നവർക്കു അഭിവാദ്യങ്ങൾ 💪 ചുവപ്പ് പടരട്ടെ❤️


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *