42 വർഷമായി ബംഗാളിൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചുവരാനാകാത്ത കോൺഗ്രസ് എട്ടു വർഷമായി അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട CPIM നെതിരെ….ബിന്ദുകൃഷ്ണക്ക് സ:എം സ്വരാജിന്റെ കിടിലൻ മറുപടി

42 വർഷമായി ബംഗാളിൽ അധികാരത്തിൽ… – FAZIL manakulangara | Facebook


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *