ബാബറിവിഷയത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് അന്വഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. അന്നും ഇന്നും എന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരേ നിലപാടാണ് CPi M ന്ന്

Duration: 0:4:39