മാതൃഭൂമിയുടെ തന്ത ഇല്ലായ്മ ഹെഡിങ്ങിൽ #CITU എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ സംഘടിച്ചു എത്തിയത് എല്ലാ പാർട്ടിയുടെ യൂണിയൻ വിഭാഗങ്ങളും


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *