മാറാട് വിഷയത്തിലെ CBl അന്വേഷണത്തെ പറ്റി വേണു ചോദ്യമുന്നയിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയോടുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കാണാം.