യൂത്ത്കോൺഗ്രസ് നേതാവും കുടുംബവും #CPIM_ലേക്ക് ..💞

അമ്പലവയൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലംസെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സുബാഷും കുടംബവും #CPIMൽ ചേർന്നു..
പ്രിയ സഖാക്കൾക്ക്

അഭിവാദ്യങ്ങൾ ♥️✊🏻


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *