കോവിഡ്ക്കാലത്ത് തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ മറ്റ് യുവജനസംഘടനകൾക്ക് മാതൃകയായ
ഒരേ ഒരു യുവജന പ്രസ്ഥാനം

DYFI അഭിമാനം ..


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *