രമേശ് ചെന്നിത്തല യുടെ മീഡിയക്ക് നേരെ ഉള്ള ധാർഷ്ട്യം
രമേശ് ജി പാവം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്
ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ മാന്യമായി
ഇടപെടുന്നത് കണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക്
കുളിരു കോരാനുള്ള പോസ്റ്റ്..🤣🤣


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *