രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യവത്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം കേന്ദ്രസർക്കാർ തുടങ്ങിയെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്വകാര്യവത്കരിക്കേണ്ട് നാല് ബാങ്കുകളുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നീക്കം വിജയിച്ചാൽ എസ്ബിഐ ഒഴികെയുള്ള ബാങ്കുകൾ പൂർണമായി സ്വകാര്യവത്കരിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്….

Read more at: https://www.asianetnews.com/news-money/4-government-banks-shortlisted-for-privatisation-report-qollyk


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *