രാജ്യത്തെ വർഗീയമായി വേർതിരിച്ച സംഘപരിവാരിൻറ രാമജന്മഭൂമി ലഹളയുടെ നാൾ വഴികൾ.. പ്രശസ്ത ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമ്മാതാവ് ആനന്ദ് പഠ്വവർധൻ്റെ രാമൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന പ്രശസ്തമായ ഡോക്യുമെൻററി. സംഘ പരിവാരിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് ഇൻസ്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നെറികേട് ഒപ്പി എടുത്ത ഡോക്യുമെൻ്ററി. നിരവധി തവണ നിരോധനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ചിത്രം.

മതേതര ഇൻഡ്യയ്ക്കേറ്റ ആഴത്തിലെ മുറിവ്… എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, ആരൊക്കെ???
കാണുക👇👇👇👇

https://youtu.be/GMT18TMNQbY

Posted by Kunal Kamra:

Me and PeeingHuman have nothing to do with this except really wanting to post this brilliant film by Anand Patwardhan so that it reaches most people. It released in 1991, most relevant today. RAM KE NAAM / IN THE NAME OF GOD focuses on the campaign waged by the militant Vishwa Hindu Parishad (VHP) to destroy a 16th century mosque in Ayodhya said to have been built by Babar, the first Mughal Emperor of India. The VHP claim the mosque was built at the birthsite of the Hindu god Ram after Babar razed an existing Ram temple. They are determined to build a new temple to Ram on the same site. This controversial issue which successive governments have refused to resolve has led to religious riots which have cost thousands their lives, culminating in the mosque’s destruction by the Hindus in December of 1992. Filmed prior to the mosque’s demolition, IN THE NAME OF GOD examines the motivations which would ultimately lead to the drastic actions of the Hindu militants, as well as the efforts of secular Indians of all creeds to combat the religious intolerance and hatred that seized India in the name of God


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *