ഒരു നാടിൻ്റെ വികസനം ആദ്യം അറിയുക റോഡുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. 2016 ൽ പ്രകടന പത്രിക അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗതാഗതത്തിന് വലിയ സ്ഥാനം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നൽകിയിരുന്നു.! നിരവധി വികസനങ്ങൾ നാട് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞ ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് റോഡ്, ഫ്ലെഓവർഓവർ ,പാലം വികസനങ്ങൾ ഒക്കെ. ഈ മേഖലയിൽ LDF വെച്ച ഒരു വികസന വാഗ്ദാനം ഇതായിരുന്നു…

👇👇👇 ” അപൂർണ്ണമായ എല്ലാ ബൈപ്പാസുകളും എല്ലാ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളും യുദ്ധകാ ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും.”

🔴റെയിൽവേ മേല്പാലങ്ങൾ :

🔸️കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കര റെയിൽവേ മേല്പാലം, എറണാകുളം ഏരൂർ റെയിൽവേ മേല്പാലം എന്നിവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

🔸️കോഴിക്കോട് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേല്പാലം ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ പ്രശ്നം കാരണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കേസും തർക്കവും തീർപ്പാക്കി നാലു മാസംകൊണ്ടു ബാക്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

🔸️കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കും. കിഫ്ബി വഴി 37 റെയിൽവേ മേല്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അംഗീകാരമായി. ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. ഈ സാമ്പത്തികവർഷം ആരംഭിക്കും.

🔸️10 എണ്ണം ടെൻഡർ നടപടിയിലാണ്. നാലു മേല്പാലങ്ങൾക്കു ഭൂമിയെടുക്കൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ജങ്‌ഷനുകളിലെ വൈറ്റില, കുണ്ടന്നൂർ ഫ്ലൈഓവറുകൾ കിഫ്ബി വഴി ഏറ്റെടുത്തു പണി വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. എടപ്പാൾ മേല്പാലം പുരോഗമിക്കുന്നു.

🔴ബൈപ്പാസ് :

🔸️കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ എൻ.എച്ച്. ബൈപ്പാസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു പ്രവൃത്തികൾ പുനരാരംഭിച്ചു. മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു നാടിനു സമർപ്പിച്ചു.

🔸️ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ്പ്രവൃത്തി അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. റെയിൽ വേയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണു കാലതാമസത്തിനു കാരണമായത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പടി, മലപ്പുറം ബൈപ്പാസ് വർഷങ്ങളായി കേസും തർക്കവുമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചു തുറന്നുകൊടുത്തു. ബാക്കി പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

🔸️കഞ്ഞിപ്പുര – മൂടാൽ ബൈപ്പാസിനു ഭൂമിയെടുപ്പിനുള്ള ബാക്കി തുക അനുവദിച്ചു. മുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി റീ ടെൻഡർ നടപടിയിലാണ്.

🔸️കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ച മൂന്നു ബൈപ്പാസുകളുടെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻപുരോഗമിക്കുന്നു.

🔸️തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവല്ല ബൈപ്പാസ് കെ.എസ്.ടി.പി വഴി ചെയ്യുന്നു. ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കും.മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്ടോടുകൂടി ആയിരിക്കും ഇവ ടെൻഡർ വിളിക്കുക

🔸️റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ശബരിമലയിലേയ്ക്കുള്ള റോഡുകൾ, കെ.എസ്.റ്റി.പി. റോഡുകൾ,ആർ.ഐ.സി.കെ. ഏറ്റെടുക്കുന്ന റോഡുകൾ എന്നിവ മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്റ്റോടുകൂടിയാണു നടപ്പാക്കിവരുന്നത്.

🔸️590 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഇത്തരത്തിൽ നവീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് 2118 കിലോമീറ്റർ റോഡിൽ റബ്ബറൈസ്ഡ് ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിച്ചു.

🔹️ഈ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിധം ഡാറ്റകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെൻ്റെ ലിങ്ക് ചുവടെ.👇👇https://www.facebook.com/627229000646574/posts/3099062860129830/


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *