യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോയ ഉപകരണങ്ങൾ തിരിച്ചു വേങ്ങര യിലേക്ക്.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *