ലീഗ് നുണകൾ
കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി സർക്കാർ 414522 വീടുകൾ വെച്ചു നൽകി എന്ന് ഫിറോസ്. 🙄
ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി തന്നെ പറഞ്ഞ കണക്ക് 3343 എന്നും…. 😁😁
കണക്കുകൾ നിരത്തി ജയ്ക്ക് ന്റെ മറുപടി…


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *