ഭവന രഹിതരായ ഏവർക്കും തലചായ്ക്കാൻ വീട് നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ. 

2013ലെ കണക്ക് പ്രകാരം, കേരളത്തിൽ 470000 ഭവനരഹിതർ ഉണ്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭൂരഹിതര്‍ക്കും ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതര്‍ക്കും ഭവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തവര്‍ക്കും നിലവിലുള്ള പാര്‍പ്പിടം വാസയോഗ്യമല്ലാത്തവര്‍ക്കും സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ പാര്‍പ്പിട സംവിധാനം ഒരുക്കി നല്‍കുക എന്നതാണ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാപദ്ധതി (ലൈഫ്) യുടെ ലക്‌ഷ്യം. ലൈഫ് പദ്ധതി 3 ഘട്ടങ്ങളായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ, ലൈഫ് മിഷന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിനോടകം, മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലുമായി 226490 (രണ്ട് ലക്ഷം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റിതൊണ്ണൂർ) വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം, ഈ സർക്കാർ ലൈഫ് മിഷൻ മുഖേന പൂർത്തിയാക്കി.

ലൈഫ് ഒന്നാം ഘട്ടം : പാതിയിൽ നിർമ്മാണം നിലച്ച ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണം

പല കാരണങ്ങളാലും വീടു പണി പാതിയിൽ വെച്ച് മുടങ്ങിപ്പോയവരുടെ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ ഏറ്റെടുത്തത്. 2020 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 54151 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ആഗസ്റ്റ് -2020 കണക്ക് പ്രകാരം, 52298 വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും 1103 വീടുകളുടെ പണി പുരോഗമിക്കുകയും ആയിരുന്നു. അതായത്, ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീടുകളുടെ 97% പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. 674.58 കോടി രൂപായാണ്, വിവിധ വകുപ്പുകളിലൂടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചിലവഴിച്ചത്.

ലൈഫ് രണ്ടാം ഘട്ടം : ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്കായുള്ള ഭവന നിർമ്മാണം

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടും വീട് വെയ്ക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നു ലൈഫിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ 104803 അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി. 2020 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്, അതിൽ 93% ഗുണഭോഗ്ത്താക്കളുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും അതിൽ 99% കുടുംബങ്ങളുടെയും ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ 83% ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത്, 104803 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 81840 കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. 

3468 കോടി രൂപായാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ ചിലവഴിച്ചത്.

ലൈഫ് മൂന്നാം ഘട്ടം : ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതരുടെ പുനരധിവാസം

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്താവരുടെ പുന:രധിവാസത്തിനാണ് ലൈഫിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം. 135769 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്, മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അർഹത തെളിയിച്ചത്. ഈ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ, ഭൂമി കണ്ടെത്തി വരുന്നവരുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഭൂമിയുടെ ലഭ്യതക്കുറവുള്ളതിനാൽ, ഭവന സമുച്ചയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പണികഴിപ്പിക്കുന്നത്.

101 ഭവന സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഈ വർഷം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഇനിക്കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളിലേക്ക്…

ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ, BJP പ്രവർത്തകർ സാധാരണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഇത് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയാണ് എന്ന്. ഇപ്പോൾ പണിതിരിക്കുന്ന രണ്ടര ലക്ഷത്തോട് അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ അറുപതിനായിരത്തോളം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്, കേന്ദ്ര സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആരും എവിടെയും മറച്ചുവെച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വീടുകൾ കേന്ദ്ര ഫണ്ടു കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിച്ചവയല്ല.

1985 മുതൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ആവാസ് യോജന ആയിരുന്ന ഭവന പദ്ധതി, നരേന്ദ്ര മോഡി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പേര് മാറ്റി “പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന” ആക്കി. അതിൻ പ്രകാരം, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 72000 രൂപയും നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. വീട് ലഭിക്കുന്ന ആൾ, ഗുണഭോഗതവാഹിതമായി 50000 രൂപാ ചെലവഴിക്കണം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ, ഗുണഭോക്ത വിഹിതം നൽകേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഗ്രാമങ്ങളിൽ 3.25 ലക്ഷം രൂപയും നഗരങ്ങളിൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപയും കേരള സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ മുടക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഈ അറുപതിനായിരത്തോളം വീടുകൾ ഈ പട്ടികയിൽ വന്നത്. അതായത്, ആ വീടുകളുടെയും നിർമ്മാണ തുകയുടെ പുതിയിലേറെ തുക മുടക്കുന്നത് കേരളമാണ്.

മറ്റൊരാരോപണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം വീടുകളിൽ ഒരു ഭാഗം വീടുകൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പണി തുടങ്ങിയതല്ല എന്നാണ്. അതെ, അതെരു വാസ്തവം തന്നെയാണ്. ലൈഫ് മിഷന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം, പാതിവഴിയിൽ നിർമ്മാണം നിലച്ച ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമായിരുന്നു. അതിൽ 2001 മുതൽ പണി തുടങ്ങി മുടങ്ങിപ്പോയ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇനി ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്…

2016 ഫെബ്രുവരി 24, കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ അവസാന നാളുകളിലെ ഒരു നിയമസഭാ ദിനം.

നിയമസഭയിൽ അന്ന്, പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷണൻ, നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടുത്ത ചോദ്യം – 3204  – അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്, 5 വർഷത്തിനിടക്ക് എത്ര വീടുകൾ ഭവനരഹിതർക്ക് വെച്ചുകൊടുത്തു എന്നായിരുന്നു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ശ്രീ.ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സഭയിൽ വെച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം 3735 വീടുകളായിരുന്നു ആ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിരുന്നത്.

226490 വീടുകൾ (LDF – 4 വർഷം)       

V/S

3735 വീടുകൾ (UDF – 5 വർഷം)


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *