കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷം കൊണ്ട് കേരളത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വികസന സൂചികകളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളിലെല്ലാം ഉന്നതിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയതിന് തുടര്‍ച്ചകള ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് LDFന്റെ ഉറപ്പ്

ഉറപ്പാണ്LDF

ഇനിയുംമുന്നോട്ട്


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *