“കണ്ണൂരിൽ അഞ്ചുകോടി,കോഴിക്കോട് ഏഴര കോടി,തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ എത്തുമ്പോയേക്കും ലോറി വിളിച്ചാലും കൊള്ളൂല്ലല്ലോ വ്യാജ മഞ്ഞരമ”😂😂


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *