*നീവെട്ടേറ്റു* *വീണിടത്ത്* *നിന്ന്അമ്പത്തൊന്ന്* *തിരുമുറിവുകളുടെ* *വേദപുസ്തകം* *ആർക്കും* *കളഞ്ഞു* *കിട്ടിയിട്ടില്ല*..

*എങ്കിലും ചെങ്കൊടി പുതപ്പിച്ച്* *നിന്നെ മണ്ണിലേക്കെടുക്കുമ്പോൾ* *നെഞ്ചിലോരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും* *കുറിച്ചിട്ടൊരു വാക്കുണ്ട്*,

*നിന്റെ രക്തം വീണ മണ്ണിൽ ഓരോ വർഗീയ പേപ്പട്ടികളും പിടഞ്ഞു വീഴുന്നത് വരെ ഞങ്ങളീ പക കാത്തുവെക്കും*. 💪

*രക്തസാക്ഷികൾസിന്ദാബാദ്*🔥
*ജനുവരി*_22
*സഖാവ്ഷിബിൻരക്തസാക്ഷിദിനം* 💪


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *