കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖല എന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന ബാങ്കെന്നും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് കേരളബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ്. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്കെന്ന പേരിലാണ് കേരള ബാങ്ക് ഇന്ന് അടയാളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

https://www.reporterlive.com/kerala-bank-to-revolutionise-to-digital-economy/72705/


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *