🌹 ബിരുദധാരികളായ 42 പേർ
🌹 ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള 14 പേർ
🌹 Phd നേടിയ 2 പേർ
🌹 അഭിഭാഷകരായ 28 പേർ
🌹 MBBS ബിരുദമുള്ള 2 പേർ
🌹 വനിതകൾ 12 പേർ
🌹 യുവജന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 പേർ
🌹 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 4 പേർ
🌹 30 – 40നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 8 പേർ
🌹 31നും 41 നും ഇടയിലുള്ള 8 പേർ
🌹 41നും 51 നും ഇടയിലുള്ള 13 പേർ
🌹 51നും 61 നും ഇടയിലുള്ള 33 പേർ
🌹 60 ന്‌ മുകളിൽ വയസുള്ള 24 പേർ

#LeftAlternative


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *