സ്പോർട്സ് ഹബ് ലെ ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം. കൃത്യമായ മറുപടി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *