സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിൽ ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷൻ സോൺ

  • സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിൽ പുതിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുന്ന ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷൻ സോൺ കളമശ്ശേരിയിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ഇവിടെ സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ് ഇന്‍കുബേഷന്‍ സേവനങ്ങള്‍, വിദഗ്ദ്ധ മെന്‍റര്‍ഷിപ്പ്, നിക്ഷേപക കണക്റ്റ്, കോര്‍പ്പറേറ്റ് കണക്റ്റ്, ഗ്ലോബല്‍ എക്സ്പോഷര്‍, ആര്‍ & ഡി സെന്ററുകൾ, താമസ സൗകര്യം എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യമായതെല്ലാം ഒരു മേല്‍ക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കും.*അടുത്ത 100 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 2.7 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടി സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ് ഇന്നൊവേഷന്‍ സോണ്‍ സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളായ താല്‍പ്പര്യമുള്ള ടെക് സംരംഭകര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ഹബ് ആയിരിക്കും കൊച്ചിയിൽ വരുന്ന ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ സോൺ.*കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വികസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. 2600-ൽ അധികം ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ് 2016-നു ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 30000-ൽ അധികം തൊഴിലവസരങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. നിരവധി നൂതന പദ്ധതികളും ആശയങ്ങളും പുതുതായി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു വരികയാണ്.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *