ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റുകളുടെ വിതരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 11 ഇനം അവശ്യസാധനങ്ങളടങ്ങിയ ഓണക്കിറ്റുകൾ 27നുമുമ്പ്‌ 88 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കും.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *