ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി പെമ്പിളൈ ഒരുമൈ നേതാവ്​ ഗോമതി

https://www.madhyamam.com/kerala/pembilai-orumai-leader-gomathi-facebook-post-776374

https://www.madhyamam.com/kerala/pembilai-orumai-leader-gomathi-facebook-post-776374

https://www.madhyamam.com/kerala/pembilai-orumai-leader-gomathi-facebook-post-776374
https://www.madhyamam.com/kerala/pembilai-orumai-leader-gomathi-facebook-post-776374

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *