100 ദിവസം കൊണ്ട് 50,000 തൊഴിലെന്ന ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. 61,290 തൊഴില്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. ഡിസംബറോടെ 50,000 തൊഴില്‍ കൂടി.

#100ദിവസങ്ങൾ
#100പദ്ധതികൾ


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *