1925 ൽ രൂപീകരിച്ച RSS ന്റെ  മുസ്ലിം കൂട്ട ക്കൊല കളുടെ ചെറിയ വിവരണം. ഇനിയും ബിജെപിയെ മനസിലാക്കാത്തവർക്കായി. 
1927  നഗ്പുർ കലാപം    22 മരണം1969  ആഹ്മ്മദാബാദ് കലാപം 430 മരണം1970 ഭീവണ്ടി കലാപം 142 മരണം1980 മുറാദാബാദ് കലാപം 2500 മരണം1984 ഭീവണ്ടി കലാപം 146 മരണം1987 മീററ്റ് കലാപം 350 മരണം1992 മുംബെ കലാപം 575 മരണം1992 ബാബരി തകർത്ത രാജ്യത്തു                             1000 ലധികം പേരെ കൊന്നു2002 ഗുജറാത്ത്‌ കലാപം 2072 മരണം2013 മുസാഫർ നഗർ കലാപം 43000 അഭയാർത്ഥികളും 62 മരണവും
സ്ഫോടനങ്ങൾ2006 മലേഖവ് സ്ഫോടനം 37. മരണം2007 സംജോദ എക്സ്പ്രെസ് സ്ഫോടനം 68 മരണം2007 മക്കമസ്ജിദ് സ്ഫോടനം 16 മരണം2007 അജ്മീർ ദർഗ സ്ഫോടനം 3 മരണം2016 2017 പശുക്കൊല  31
Source : Internet. & Lakshmi Rajeev FB post 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *