ഇത് ഓൺലൈൻ മലയാളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിലേക് ഉള്ള link ആണ്

https://www.marxists.org/malayalam/marx-engels/1848/kammyunist-manifesto/index.htm?fbclid=IwAR1AUTbXHpRsJJ94KL45ExHdGva7QLA7PwXXHbrY_fIIXu1aavoW9rNOEa0


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.