# ഫേസ്ബുക്കിൽ കസ്റ്റംസ്- രാഷ്ട്രീയ കളി ,മുരളീധരന് മന്ത്രി ആയ ശേഷം നടന്ന സ്വർണക്കടത്തിന് കണക്കുണ്ടോ.