വാളയാർ പീഡന കേസിൽ സർക്കാർ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ അറിവിലേക്ക്..


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *