കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സ്മാർട്ട് അംഗനവാടി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 210 അങ്കണവാടികളുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു http://wcd.kerala.gov.in/

http://wcd.kerala.gov.in/

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *