യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശ യാത്രകൾ.

ഞാനും നീയും കൊടുക്കുന്ന നികുതിപണം കൊണ്ടു തന്നെയാണ്.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *