*ഏഷ്യാനെറ്റ് ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു, പെൻഷൻ തടയാൻ വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി; ചാനലിനെതിരെ മുൻ ജീവനക്കാർ*

Watch Now – https://youtu.be/n2heOBDtgXA


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *