പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അടുത്ത മാസം മുതൽ ഭക്ഷ്യകിറ്റിന് പകരം “ഭക്ഷ്യകൂപ്പണുമായി” കേരള സർക്കാർ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൂപ്പണുമായി ചെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ്, സപ്ലൈക്കോ കടകളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാം 👍
എൽ പി (5 വരെ) – 300 രൂപ
യു പി (8 വരെ) – 500 രൂപ

പിണറായികാലം ❤️

LDFസർക്കാർ 🌹


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *